Artikel

Privacyverklaring

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, die is gevestigd in Nederland ("Nibud").
In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud

1. Waarom verzamelt NIBUD gegevens?
2. Aan wie kan NIBUD gegevens verstrekken?
3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
4. Is NIBUD verantwoordelijk voor andere websites?
5. Hoe worden de gegevens beschermd?
6. Welke rechten heb je?
7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
8. Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?

1. Waarom verzamelt NIBUD gegevens?
Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om je (persoons)gegevens te verstrekken, zoals je naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.
- De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om mee te kunnen doen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden.
- Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen wij je gegevens ook gebruiken om je per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over NIBUD producten en acties.
- Verder kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken, die we verzamelen op de site of die we ontvangen van derden. Wij doen dit om onze informatie en diensten beter te kunnen afstemmen op jouw behoeften.

2. Aan wie kan NIBUD gegevens verstrekken?
Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.
Verder zal NIBUD uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens jouw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door jou bezochte gedeelten van de website en de diensten die je op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op je interesses en behoeften.
Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.
Je hebt de mogelijkheid je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal jouw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.
Informatie over je computer, zoals je IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat je gebruikt kan ook worden verzameld en aan je gegevens worden gekoppeld.
Daarnaast gebruiken diverse NIBUD-websites, waaronder Edgie, Google Analytics. Google Analytics is een zakelijke webanalyse-oplossing die NIBUD het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan NIBUD eventuele voorlichtingscampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit je IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven.

4. Is NIBUD verantwoordelijk voor andere websites?
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat NIBUD verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

5. Hoe beschermt NIBUD de gegevens?
NIBUD draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Daarnaast wordt de website beheerd door andere ondernemingen (die gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Unie). NIBUD heeft met deze onderneming een contract gesloten waarin, onder meer, staat dat de onderneming de gegevens alleen mag gebruiken in overeenstemming met de instructies van NIBUD. Daarnaast dient ook deze onderneming passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de (persoons)gegevens en dient zij te voldoen aan de toepasselijke wettelijke regelgeving.

6. Welke rechten heb je?
Je hebt het recht NIBUD te vragen welke (persoons)gegevens zij van je verwerkt. NIBUD zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. NIBUD kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kun je NIBUD verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kun je aangeven dat deze gegevens niet voor direct mail doeleinden gebruikt mogen worden.

7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
NIBUD kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

8. Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?
Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van NIBUD, kun je contact opnemen met:
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Hekelsteeg 6
3511 AK, Utrecht
Telefoon 030 – 23 91 350
Contactformulier

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. * * *

Lees alle artikelen
die voor jou interessant zijn.